:::
:::

English Clinic


語言中心目前提供兩項專業英語諮詢服務English Clinic 英文健診
 
一對一預約諮詢服務
          TMU engLive 互動直播e起來
 
線上主題式英文學習諮詢服務

服務期間 
110.03.15-110.06.11 
(110.03.08 起開放預約) 

http://bit.ly/38lRPYZ
 
 
服務期間 108.09.19-109.01.02
加入FB社群


https://goo.gl/ZV5QzN 
 
231_c6e9d8ec.png